Interpretation Section 1557

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish:

Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Chinese:

们将有序地做到提供免言服使我能听懂英不好的人向我有关牙齿护

Vietnamese:

Chúng tôi s thc hiện các bước cn thiết để cung cp dch v h tr ngôn ng min phí cho những người giao tiếp bng nhng ngôn ng mà chúng tôi có th nghe thy ti phòng khám ca mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để tho lun v dch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cp.

Korean:

저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

French:

Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d'assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d'entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

Tagalog:

Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Russian:

Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

German:

Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

Gujarati:

અમે એવા લોકોને િવના ?ૂલ્યે ભાષા સહાય સેવા ?ૂર? પાડવા ઉ?ચત પગલાં લઇ?ું ?ઓ એ ભાષાઓ બોલે છે ? અમને (તબીબી ) પ્રેકટ?સમાં સાંભળવા મળ? શક? અને ?ઓ અમે ? દંત ?ુરક્ષા પ્રદાન કર?એ છ?એ તેના િવષે વાત કરવા ?ૂર?ું યોગ્ય ?ગ્લીશ બોલી શકતા નથી.

Success.ADA.org | © 2016 American Dental Association. All rights reserved. 2

Arabic:

سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة للأشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من

المرجح أن نستمع إلیھا خلال ممارستنا والذین لا یتقنون تحدث الإنجلیزیة بشكل جید یمكنھم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة الأسنان

التي نقدمھا.

Portuguese:

Tomaremos medidas razoáveis para prestar serviços de assistência de linguagem livres de encargos para as pessoas que falam línguas que poderemos ouvir na nossa prática e que não falam Inglês bem o suficiente para nos falarem sobre os cuidados odontológicos que estamos a fornecer.

Japanese:

実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそれほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。

Ukrainian:

Ми вживаємо необхіднізаходи, щоб надати безкоштовніпослуги перекладача для спілкування мовами, з якими ми стикаємось в нашій практиціз клієнтами, якіне володіють англійською мовою достатньо, щоб обговорити з нами стоматологічніпослуги, якіми надаємо.

Hindi:

हमउनव्यिक्तय?को, जो?कऐसीभाषाएंबोलतेह?जोहमअपनेअभ्यासम?संभा?वतरूपम?सुननाचाहतेह?औरजोहमारेद्वाराप्रदानक?जानेवाल?ड?टलदेखभालकेबारेम?हमारेसाथउ?चतढंगसेअंग्रेज़ीनह?ंबोलते, मुफ़्तसेवाएंप्रदानकरनेके?लयेउ?चतकदमउठाय?गे।Mon-Khmer, Cambodian: េយើងខ??ំនឹង?ត់វ??ន?រសមេហតុផលេដើម្បីផ?ល់ជូននូវេស?ជំនួយ??េ?យឥតគិតៃថ?ដល់អ?កនិ?យ??ែដលេយើងខ??ំចង់??ប់េ?ក??ង?រអនុវត?របស់េយើងខ??ំនិងអ?កែដលនិ?យ??អង់េគ?សមិនសូវ?នល?ក??ង?រនិ?យមក?ន់េយើងខ??ំអំពី?រែថ?ំ?ត់េធ?ញែដលេយើងខ??ំកំពុងផ?ល់ឲ្យ។

 

 

Print | Sitemap
© Blue Ridge Oral and Maxillofacial Surgery, P.A.